Từ không gian âm đến khung hình kỳ quặc, hãy khám phá video này để khám phá năm góc máy ảnh mà bạn có thể không sử dụng — và nên làm như vậy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta đang nói về năm góc máy quay mà bạn