Một nghiên cứu mới cho thấy trong luận văn thạc sĩ bị từ chối của Kurt Vonnegut đã nhắc đến việc: mọi câu chuyện đều có thể được phân loại thành một trong 6 loại chính. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, Kurt Vonnegut đã có nhiều đóng