Là người làm phim, bạn đã bao giờ bị quá tải bởi số lượng góc máy, khung hình, các loại cỡ cảnh có thể thực hiện? Chúng tôi cũng vậy. Vậy nên chúng tôi quyết định thực hiện bài viết này nhằm cung cấp cho bạn các định nghĩa cơ