Có an toàn không khi nói Instagram Reels sẽ soán ngôi TikTok? Cơ hội đã chín muồi và chúng ta có thể tham gia vào một cuộc chuyển dịch quyền lực lớn. Với việc  TikTok chiến đấu để tồn  tại ở Mỹ,  chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một công ty công nghệ khác