Bạn có thể lập luận rằng trong việc tạo video, ngân sách sản xuất cũng quan trọng như kịch bản. Nếu không có, bạn sẽ gặp khó khăn khi hoàn thành dự án của mình. Nếu bạn làm việc sản xuất video vì nó là một sở thích tuyệt vời