17 LOẠI CÔNG CỤ DÂN MARKETING CẦN BIẾT

1. KEYWORD RESEARCH – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA ✓ Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner ✓ Google Trends https://trends.google.com/trends/ ✓ Keyword Tool http://keywordtool.io/ ✓ Uber Suggest https://ubersuggest.io/ ✓ WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools ✓ Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer ✓ SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/ 2. LINK ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ

Đọc thêm