Bạn có bao giờ nhận thấy đôi khi các bộ phim tái sử dụng một đoạn âm thanh, âm nhạc hoặc hình ảnh nhiều lần không? Khi điều đó xảy ra, nó gọi là mô-típ. Một mô típ, chính xác là gì? Bạn có thể biết rằng thuật ngữ mô