Có một vài cách khác nhau để đạt được color palette cân bằng. Complementary color scheme, monochromatic color scheme, analogous color scheme và the triadic color scheme là tất cả các phương pháp chúng ta sẽ thảo luận: Mặc dù các màu đơn lẻ, cố định có thể mang một