Kích thước ảnh chụp có nghĩa là bao nhiêu cảnh được đưa vào ảnh và liệu nó chủ yếu thể hiện bối cảnh , con người trong bối cảnh hay chi tiết của khuôn mặt và sự vật. Điều quan trọng là sử dụng các kích thước cảnh quay khác nhau trong phim của bạn. Đó là