Cartoon Animator & After Effects: Một đường dẫn nhanh chóng và dễ dàng từ Hoạt hình nhân vật đến Hậu kỳ. Người dùng After Effects lâu năm và người sáng tạo nội dung Cartoon Animator và người sử dụng quyền lực Warwick Hays chia sẻ quá trình anh ấy đã sử dụng để