Không thể nói quá mức độ quan trọng của âm thanh trong trải nghiệm xem phim. Mặc dù việc thu hút vào khía cạnh hình ảnh của quá trình làm phim là điều hoàn toàn tự nhiên, nhưng những hình ảnh ấn tượng đó không có sức nặng về điện